Mokytojų taryba

Mokytojų taryba yra nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro:

 • Gimnazijos direktorius;
 • Pavaduotojai;
 • Visi gimnazijoje dirbantys mokytojai;
 • Psichologas;
 • Socialinis pedagogas;
 • Kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. 

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;
 • formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių mokymosi krūvį, nepažangumo ir pamokų nelankymo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo švietimo organizavimą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • teikia gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai pasiūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.
Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
8. 14.50 – 15.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35